Forankring i Læreplanverket

Gjennom Hvem blir Norgesmester blir eleven kjent med fakta og skadevirkninger knyttet til tobakk, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, valg og samfunn står også sentralt når vi skal arbeide forebyggende på disse klassetrinnene. 

 

Lovverket setter klare krav om å drive med helsefremmende arbeid i skolen. Rus, sosial læring og livsmestring som tema er berørt i den generelle delen av læreplanen og i kompetansemål på grunnskolenivå. For 5.-7. trinn berører temaet kompetansemålene innen Samfunnsfag og Naturfag. Gjennom Hvem blir Norgesmester ønsker Juba som organisasjon å være en ressurs for læreren i arbeidet med å nå kompetansemålene. 

Deltakelse i Hvem blir Norgesmester gir et bidrag til å styrke sosial kompetanse og livsmestring. Elevene må i fellesskap besvare spørsmålene på quizen, og læringsressursene gir utgangspunkt for refleksjonssamtaler rundt viktige temaer som opptar elevene. Dette kan være med på å gjøre den enkelte elev mer bevisst og tryggere i å ta selvstendige valg i ungdomstiden. 

Læringsressursene og lærerveiledningen forankres hovedsakelig til fagene Samfunnsfag og Naturfag, og til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring fra den overordnede delen av læreplanverket. Gjennom å delta i konkurransen og utforske læringsressursene med tilhørende oppgaver, kan elevene rustes til å ta gode valg i møte med lovlige og ulovlige rusmidler, til å ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. 

 

Rusforebygging

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å lage en veileder til bruk i det rusforebyggende arbeidet i skolen. På grunnlag av forskning anbefaler veilederen skolene å benytte strategier som har følgende kjennetegn:

- Solid teoretisk grunnlag

- Fokus på å styrke sosial kompetanse

- Metoder som aktiviserer målgruppa

- Inkluderer flere arenaer (f. eks. skole – hjem – fritid)

Gjennom konkurransen får du som lærer anledning til å ta i bruk vårt interaktive nettsted. Elevene får et solid teoretisk grunnlag og aktivisering gjennom læringsressursene og gjennomføring av quizen. 

Til hver læringsressurs er det direkte link til lærerveiledning, hvor du finner tips til flere aktiviteter og spørsmål til diskusjon, samt linker til ressurser andre steder.