Om kompetansemål

Gjennom ”Hvem blir Norgesmester?” blir eleven kjent med skadevirkninger og fakta knyttet til tobakk, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, sosiale medier og gruppepress står også sentralt når vi skal arbeide med rusforebygging på disse trinnene.

Lovverket setter klare krav om å drive med helsefremmende arbeid i skolen. Rus som tema er berørt i flere kompetansemål på grunnskolenivå. For 5.-7. trinn berører temaet kompetansemålene innen Samfunnsfag og Naturfag. Hentet fra Kunnskapsløftet; Fag og lærerplaner i grunnskolen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Samfunnsfag etter 7. årstrinn: Drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Naturfag etter 7. årstrinn: Samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler.

Gjennom "Hvem blir Norgesmester?" ønsker Juba som organisasjon, gjennom prosjektstøtte fra Helsedirektoratet, å kunne være en ressurs for læreren i arbeidet med å nå disse kompetansemålene. Samtidig får klassen anledning til å delta i vår landsomfattende kunnskapskonkurranse som tar for seg spørsmål innen rus, miljø og samfunn.  

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å lage en veileder til bruk i det rusforebyggende arbeidet i skolen. På grunnlag av forskning anbefaler veilederen skolene å benytte strategier som har følgende kjennetegn:

- Solid teoretisk grunnlag

- Fokus på å styrke sosial kompetanse

- Metoder som aktiviserer målgruppa

- Inkluderer flere arenaer (f. eks skole – hjem – fritid)

Gjennom kunnskapskonkurransen ”Hvem blir Norgesmester?” får du som lærer anledning til å ta i bruk vårt interaktive nettsted. Her får du tilgang på læringsressurser innen temaet rus og påvirkning. Elevene får et solid teoretisk grunnlag gjennom læringsressursene og gjennomføring av tre runder med quiz i løpet av skoleåret, med mye moro underveis! 

Til hver læringsressurs er det direkte link til lærerveiledning, hvor du finner tips til aktiviteter og spørsmål til diskusjon, samt linker til ressurser andre steder. Gjennom oppgavene og quizen tilbyr vi metoder som aktiviserer målgruppa. Gjennom å delta i konkurransen samt å ta i bruk de teoretiske læringsressursene og samtaler rundt temaene, har vi tro på at deltakelsen i ”Hvem blir Norgesmester?” også gir et bidrag til å styrke den sosiale kompetansen for elevene.