Kompetansemål

Gjennom Hvem blir Norgesmester blir eleven kjent med skadevirkninger og fakta knyttet til tobakk, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, valg og sosiale medier står også sentralt når vi skal arbeide forebyggende på disse trinnene.

  

Deltakelse i Hvem blir Norgesmester gir et bidrag til å styrke sosial kompetanse. Elevene må i fellesskap besvare spørsmålene på quizen, og læringsressursene gir utgangspunkt for refleksjonssamtaler rundt viktige temaer som opptar elevene. Dette kan være med på å gjøre de mer bevisste og tryggere i å ta selvstendige valg i ungdomstiden.

Lovverket setter klare krav om å drive med helsefremmende arbeid i skolen. Rus som tema er berørt i flere kompetansemål på grunnskolenivå. For 5.-7. trinn berører temaet kompetansemålene innen Samfunnsfag og Naturfag. Hentet fra Kunnskapsløftet: Fag og lærerplaner i grunnskolen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- Samfunnsfag etter 7. årstrinn: Drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

- Naturfag etter 7. årstrinn: Samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler.

Gjennom Hvem blir Norgesmester ønsker Juba som organisasjon å være en ressurs for læreren i arbeidet med å nå disse kompetansemålene. Samtidig får klassen anledning til å delta i vår landsomfattende kunnskapskonkurranse – med mye moro underveis!
 
 
Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å lage en veileder til bruk i det rusforebyggende arbeidet i skolen. På grunnlag av forskning anbefaler veilederen skolene å benytte strategier som har følgende kjennetegn:

- Solid teoretisk grunnlag

- Fokus på å styrke sosial kompetanse

- Metoder som aktiviserer målgruppa

- Inkluderer flere arenaer (f. eks skole – hjem – fritid)

Gjennom konkurransen får du som lærer anledning til å ta i bruk vårt interaktive nettsted. Elevene får et solid teoretisk grunnlag gjennom læringsressursene og gjennomføring av quizen.

Til hver læringsressurs er det direkte link til lærerveiledning, hvor du finner tips til flere aktiviteter og spørsmål til diskusjon, samt linker til ressurser andre steder.